Friese jeugdboeken.

Het Fries is een kleine taal, een taal die maar door een beperkt aantal mensen - Friezen - gesproken wordt. Het is dus begrijpelijk dat de meeste Friese auteurs ervoor kiezen in het Nederlands te schrijven. De meeste Friese jeugdboekenschrijvers doen en deden dat ook. Elders op de site vindt u diverse Nederlandstalige boeken van Friese auteurs zoals Boucke, hardrijder van Bruining en de Avonturen van een schaatsenrijdster door Annie Bergsma. Friezen in hart en nieren en hun verhalen spelen ook in Friesland.

Er zijn overigens wel enkele Friese jeugdboeken over schaatsen. Ook van Annie Bergsma: Winterwille. En Friezen doen aan titelplagiaat, want er zijn zelfs twee boeken die Winterwille heten. Het betekent 'wintervreugd'.

It is winter. In deimannich hat in felle eastewyn oer lân en wetter bleasd en alles forstive en hurd makke. It iis is troch de fûle froast purswart en sa hurd as gles.

Zo begint Op Aventûr van Ruerd Posthuma. Zo beginnen bijna alle schaatsverhalen. Zelfs in Friesland. Eerst moet het vriezen! Niemand stap in de eerste zin het ijs op.

Of nee toch. De eerste zinnen van Winterwille:

It lytze famke kaem ta de doar ut en hippele oer de hirdbiferzen snie mei it sleatsje ta. Hja gong op 'e wâl sitten en liet hjar op it iis glide. Mem kaem efter hjar oan mei de redens en it stoeltsje.

Dit famke moet het nog wel even leren!